Chabel Cezary, Znaczenie zameldowania na pobyt czasowy dla toczącego się postępowania o wymeldowanie z pobytu stałego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Znaczenie zameldowania na pobyt czasowy dla toczącego się postępowania o wymeldowanie z pobytu stałego

W orzecznictwie sądów administracyjnych odnotować należy rozbieżność co do znaczenia istniejącego zameldowania danej osoby na pobyt czasowy, dla toczącego się postępowania o wymeldowanie tej osoby z pobytu stałego. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy pobyt czasowy jest podważany, bądź budzi poważane wątpliwości. Część judykatury negatywnie odnosi się do możliwości kwestionowania zameldowania na pobyt stały w sytuacji zameldowania na pobyt czasowy w innym miejscu twierdząc, że nawet fakt nie korzystania z miejsca zameldowania na pobyt stały nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia. Przeciwne stanowisko uznaje, że zameldowanie określonej osoby na pobyt czasowy w innym miejscu, nie stanowi przeszkody do wydania decyzji o wymeldowaniu tej osoby z miejsca pobytu stałego (przy wyczerpaniu przesłanek z art. 35 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX