Bereszko Wojciech, Zmiana treści SIWZ - czy wystarczy wyjaśnienie, czy konieczne jest wprowadzenie zmian w dokumencie

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Zmiana treści SIWZ - czy wystarczy wyjaśnienie, czy konieczne jest wprowadzenie zmian w dokumencie

Zgodnie z treścią art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zmianami) - dalej p.z.p., zamawiający w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX