Zbycie prawa użytkowania wieczystego po dacie 13 października 2005 r. przez podmiot określony w art. 1 ust. 1b ustawy o... - OpenLEX

Chabel Cezary, Zbycie prawa użytkowania wieczystego po dacie 13 października 2005 r. przez podmiot określony w art. 1 ust. 1b ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a wyłączenie zakazu przekształcenia wynikającego z tego przepisu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Zbycie prawa użytkowania wieczystego po dacie 13 października 2005 r. przez podmiot określony w art. 1 ust. 1b ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a wyłączenie zakazu przekształcenia wynikającego z tego przepisu

W judykaturze zarysowała się rozbieżność poglądów odnośnie możliwości skutecznego domagania się przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przez następców prawnych podmiotów określonych w art. 1 ust. 1b ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zgodnie z dyspozycją wskazanego przepisu, nieruchomości znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców, państwowych i samorządowych osób prawnych, a także spółek handlowych, w odniesieniu do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego, są wyłączone spod możliwości przekształcenia. Dysonans w orzecznictwie dotyczy więc oceny, czy źródłem uprawnienia do przekształcenia tego prawa jest następstwo prawne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX