Zbycie nieruchomości wykorzystywanej przez przedsiębiorcę - osobę fizyczną - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Zbycie nieruchomości wykorzystywanej przez przedsiębiorcę - osobę fizyczną

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Zbycie nieruchomości wykorzystywanej przez przedsiębiorcę - osobę fizyczną

Niniejsza kontrowersja dotyczy sytuacji, w której osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, wykorzystuje do tej działalności nieruchomość o charakterze użytkowym (niemieszkalnym), czyli grunt, budynek albo lokal, ale nie wpisuje tej nieruchomości do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Następnie nieruchomość tę zbywa.

Istotą kontrowersji jest kwalifikacja podatkowa przychodu z tego zbycia: czy jest to przychód z odpłatnego zbycia majątku (art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz art. 19 u.p.d.o.f.), czy z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a u.p.d.o.f.)? Głównymi konsekwencjami praktycznymi przyjęcia, że jest to przychód z odpłatnego zbycia majątku (art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.?), jest stosowanie 5-letniego okresu wyłączającego opodatkowanie oraz niełączenie przychodu ze zbycia z przychodami z innych źródeł. Warto nadmienić, że dylemat ten nie dotyczy nieruchomości o charakterze mieszkalnym, gdyż w odniesieniu do nich wyraźny przepis postanawia, że przychód z ich zbycia nie może być traktowany jako przychód z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2c u.p.d.o.f.).

Od razu trzeba uprzedzić, że przedstawione niżej poglądy odnoszą się do przychodów osiągniętych w latach 2004-2014. O sytuacji istniejącej od 1 stycznia 2015 r. będzie mowa w podsumowaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX