Sondej Marek Zbigniew, Zastrzeżenie kary umownej na wypadek zwłoki, a dopuszczalność jej miarkowania, ze względu na wykonanie zobowiązania w znacznej części.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Zastrzeżenie kary umownej na wypadek zwłoki, a dopuszczalność jej miarkowania, ze względu na wykonanie zobowiązania w znacznej części.

Ustawodawca wskazał dwie przesłanki zmniejszenia kary umownej. Pierwszą z nich jest wykonanie zobowiązania w znacznej części, drugą rażące wygórowanie kary (art. 484 § 2 k.c.). Obie przesłanki są równorzędne, stąd wystąpienie którejkolwiek z nich uzasadnia miarkowanie kary umownej. Miarkowania dokonuje sąd na żądanie dłużnika, nigdy zaś z urzędu. W orzecznictwie niejednolicie rozstrzyga się jednak wniosek dłużnika o miarkowanie kary umownej, która została zastrzeżona na wypadek nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, a zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane. Można wskazać tutaj na dwa poglądy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX