Sondej Marek Zbigniew, Zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej względem przedawnienia opłaty dodatkowej za parkowanie w strefie płatnego parkowania

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej względem przedawnienia opłaty dodatkowej za parkowanie w strefie płatnego parkowania

Opłaty dodatkowe za parkowanie w strefie płatnego parkowania są środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 i art. 67 u.f.p. W zakresie nieuregulowanym ustawą o finansach publicznych stosuje się do nich odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej. Na tym tle w orzecznictwie sądów administracyjnych powstała rozbieżność, czy uregulowanie zawarte w art. 40d ust. 3 u.d.p. określające 5-letni termin przedawnienia opłat stanowi odrębną i całościową regulację. Można wskazać na dwa poglądy w tej kwestii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX