Gabriel-Węglowski Michał, Zaskarżalność przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Zaskarżalność przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe

Zapis art. 75 § 2 pkt 3 Prawa o ustroju sądów powszechnych zezwala na przeniesienie sędziego, bez jego zgody, gdy wymaga tego wzgląd na powagę stanowiska, na inne miejsce służbowe na podstawie orzeczenia sądu dyscyplinarnego, wydanego na wniosek kolegium właściwego sądu lub Krajowej Rady Sądownictwa. Jednocześnie regulacja ustawowa nie przewiduje wyraźnego prawa do zaskarżenia takiej decyzji przez zainteresowanego sędziego, a z treści art. 131 § 2 tej ustawy można wręcz wywodzić, że zaskarżalność taką wyklucza.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX