Janczukowicz Krzysztof, Zaskarżalność postanowienia przewodniczącego zarządu gminy w przedmiocie ulgi podatkowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Zaskarżalność postanowienia przewodniczącego zarządu gminy w przedmiocie ulgi podatkowej

Wpływy z podatków dzielone są między Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (JST). W trzech przypadkach podatek stanowi w całości dochód gminy, ale pobierany jest nie przez organ gminy, lecz przez urzędy skarbowe. Chodzi o PIT w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Oczywiście, wpływy z tych podatków przekazywane są następnie gminom, ale postępowanie podatkowe prowadzone jest przez naczelnika urzędu skarbowego. W konsekwencji, tenże organ podejmuje również decyzje w sprawie ewentualnych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, czyli w kwestii umorzenia zaległości podatkowej lub odsetek albo odroczenia płatności podatku. Skoro jednak decyzje te dotyczą podatku wpływającego do gminy, to art. 18 ustawy z 2003 r. o dochodach JST uzależnia przyznanie takiej ulgi od zgody przewodniczącego zarządu gminy (wójta, burmistrza albo prezydenta). Zgoda ta wyrażana jest w formie postanowienia. Na postanowienie to podatnikowi nie przysługuje zażalenie. Czy może on jednak zaskarżyć niekorzystne dla siebie postanowienie do sądu administracyjnego?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX