Partyk Tomasz, Zaskarżalność postanowień co do nadania klauzuli wykonalności

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Zaskarżalność postanowień co do nadania klauzuli wykonalności

W orzecznictwie wskazuje się, że przewidzianą w art. 795 k.p.c. zaskarżalność postanowień „co do nadania klauzuli wykonalności” należy interpretować szeroko. Postanowieniami takimi są zatem nie tylko uwzględniające lub oddalające merytorycznie wniosek w tym przedmiocie, ale również odrzucające wniosek, umarzające postępowanie, odmawiające wydania tytułu wykonawczego, uchylające postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. Wyrażono również pogląd, że zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Zarazem w judykaturze ugruntowane jest stanowisko, zgodnie z którym zażalenie przysługuje jedynie na postanowienia co do nadania klauzuli wykonalności wydane przez sąd pierwszej instancji, natomiast tego rodzaju orzeczenia sądu drugiej instancji nie podlegają zaskarżeniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX