Zasądzenie zwrotu kosztów procesu w razie cofnięcia pozwu - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Zasądzenie zwrotu kosztów procesu w razie cofnięcia pozwu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Zasądzenie zwrotu kosztów procesu w razie cofnięcia pozwu

W orzecznictwie utrwalił się pogląd, że orzekanie o zwrocie kosztów procesu jest dopuszczalne jedynie na wniosek, co dotyczy również przypadku cofnięcia pozwu. Dostrzec można jednak dwa przeciwne poglądy odnośnie tego, kiedy stosowny wniosek może zostać złożony. Według jednego z zapatrywań pozwany, w przypadku cofnięcia pozwu, nie musi składać "ponownego" wniosku o zasądzenie zwrotu kosztów procesu w trybie art. 203 § 3 k.p.c., jeżeli już wcześniej wnioskował w tym przedmiocie (np. w odpowiedzi na pozew, sprzeciwie lub zarzutach od nakazu zapłaty). Drugie stanowisko judykatury przewiduje, że warunkiem koniecznym zasądzenia zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego w razie cofnięcia pozwu jest złożenie odpowiedniego wniosku dopiero po doręczeniu mu pisma procesowego, w którym powód zawarł oświadczenie o cofnięciu pozwu. Niezależnie od powyższego w praktyce sądowej przyjmuje się, że jeżeli dochodzi do cofnięcia pozwu, a sąd wyda postanowienie o umorzeniu postępowania przed upływem terminu do złożenia przez pozwanego wniosku o zasądzenie zwrotu kosztów procesu, to pozwanemu przysługuje uprawnienie do żądania uzupełnienia postanowienia o wyrzeczenie w przedmiocie tych kosztów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX