Zasada nieretroakcji prawa cywilnego - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Zasada nieretroakcji prawa cywilnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Zasada nieretroakcji prawa cywilnego

Zasada "lex retro non agit" w prawie cywilnym powoduje, że do zdarzeń prawnych stosuje się te przepisy prawa, które obowiązują w chwili ich zaistnienia, a ewentualne następcze zmiany normatywne nie powinny wpływać na ocenę prawną tych zdarzeń. W orzecznictwie wskazuje się przy tym, że w przypadku zdarzeń prawnych o charakterze ciągłym o tym, który reżim prawny należy zastosować decydować będzie charakter tych zdarzeń. Podkreśla się również, że dopuszczalne wyjątki od zasady nieretroaktywności prawa muszą wynikać z wprost z treści lub celu ustawy, przy czym nie mogą być one formułowane wyłącznie w oparciu o wynik interpretacji prawa. Dodać należy, że wyrażona w art. 3 k.c. zasada dotyczy stosowania jedynie prawa materialnego, natomiast w odniesieniu do przepisów proceduralnych obowiązuje zasada "chwytania sprawy w locie".

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX