Gabriel-Węglowski Michał, Zarzut rażącej niesprawiedliwości wyroku jako podstawa kasacyjna

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Zarzut rażącej niesprawiedliwości wyroku jako podstawa kasacyjna

Nie w pełni jasne, czy wręcz rozbieżne wydają się poglądy Sądu Najwyższego co do odpowiedzi na pytanie, czy przepis art. 440 k.p.k., obligujący sąd odwoławczy do zmiany na korzyść oskarżonego lub uchylenia orzeczenia rażąco niesprawiedliwego, ma zastosowanie w postępowania kasacyjnym. Dostrzec zdaje się można trzy różne zapatrywania, nie zawsze wprost formułowane, lecz możliwe do wyinterpretowania z treści wywodów składu orzekającego.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access