Zapis na sąd polubowny w przypadku stosunku umownego - OpenLEX

Krudysz Marcin, Zapis na sąd polubowny w przypadku stosunku umownego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Zapis na sąd polubowny w przypadku stosunku umownego

Art. 1161 § 1 k.p.c. definiuje zapis na sąd polubowny. Zgodnie z jego treścią, poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga umowy stron, w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć. W związku z tym pojawiły się wątpliwości odnośnie tego, czy wystarczające jest sformułowanie zapisu na sąd polubowny w postaci poddania sądowi polubownemu sporów ze stosunku umownego, w kontekście sporu wynikającego z dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności chodzi o to, czy wystarcza ogólne sformułowanie, że zapisem objęte są spory ze stosunku umownego, czy też niezbędne jest precyzyjne określenie przedmiotu zapisu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX