Węgrzynowski Łukasz, Zakres temporalny rozporządzenia nr 50 Wojewody Mazowieckiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Zakres temporalny rozporządzenia nr 50 Wojewody Mazowieckiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

W orzecznictwie można odnotować rozbieżności co do oceny temporalnego zakresu obowiązywania rozporządzenia nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem rozporządzenie obowiązywało do dnia wejścia w życie uchwały nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Zgodnie z drugim stanowiskiem rozporządzenie utraciło moc obowiązującą w następstwie nowelizacji art. 135 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej u.p.o.ś., która nastąpiła na podstawie art. 144 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która weszła w życie w dniu 15 listopada 2008 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX