Gabriel-Węglowski Michał, Zakres przepadku korzyści majątkowej w przypadku przestępstw produkcji, obrotu i przemytu narkotyków

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Zakres przepadku korzyści majątkowej w przypadku przestępstw produkcji, obrotu i przemytu narkotyków

W orzecznictwie ukształtowana została prawie jednolita linia orzecznicza, zgodnie z którą korzyścią majątkową uzyskaną z przestępstw związanych z szeroko pojmowanym handel narkotykami jest zarówno zysk uzyskany z ich zbycia, jak i wartość środków, przede wszystkim finansowych, acz nie tylko, wydatkowanych na ich uprzednie nabycie, czy to przez zakup, czy też w drodze innego typu transakcji. Aksjologiczne uzasadnienie dominującego poglądu zawarł Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 14 lutego 2006 r. (II AKa 290/05, LEX nr 182702), stwierdzając, że wyłączenie środków odurzających i substancji psychotropowych z powszechnego obrotu powoduje bowiem, że każde uzyskane z tytułu ich sprzedaży bądź odsprzedaży świadczenie pieniężne pozostaje świadczeniem niegodziwym, nienależnym i bezprawnym, które w żadnym wypadku nie może być uznane za słuszny ekwiwalent poniesionych przez sprawcę (sprawców) kosztów nabycia tych środków lub substancji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX