Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Zakaz stosowania pozakodeksowych kar porządkowych

Ponad wszelką wątpliwość pracodawca, który organizuje proces pracy i angażuje swoje środki winien mieć legalną możliwość stosowania określonych instrumentów prawnych w sytuacjach kiedy to pracownik wykonuje swe obowiązki w sposób wadliwy, destrukcyjnie wpływający na interes pracodawcy. Odpowiedzialnością porządkową są zatem ujemne z punktu widzenia pracownika konsekwencje zarówno o charakterze osobistym jak i majątkowym wynikające z niewykonania lub niewłaściwego wykonania określonych obowiązków wynikających z faktu bycia pracownikiem. Odpowiedzialność ta przybiera w konsekwencji wyraz w postaci zastosowania przez pracodawcę jednej ze wskazanych w art 108 k.p. „sankcji”, które mają na celu na celu zarówno ukaranie pracownika będącego sprawcą określonych naruszeń, jak i oddziaływać wychowawczo oraz zapobiegawczo na pozostałych pracowników.

Katalog kar porządkowych został uregulowany w art. 108 k.p. Przepis ten wymienia następujące rodzaje kar porządkowych: upomnienie, nagana, kara pieniężna. Problem w tym, że liczni pracodawcy obok wyżej wymienionych kar porządkowych w ramach odpowiedzialności porządkowej stosują dodatkowe „sankcje” – w szczególności pisma ostrzegawcze, które następnie załączane są do dokumentacji pracowniczej. Dla potrzeb dokonania oceny w zakresie dopuszczalności tego typu praktyk należy odwołać się do orzecznictwa Sądu Najwyższego – z uwagi na fakt, iż przepisy w sposób bezpośredni nie rozstrzyganą omawianego zagadnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?