Janczukowicz Krzysztof, Zakaz karny prowadzenia pojazdów określonej kategorii a administracyjny zakaz wydania prawa jazdy innej kategorii

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Zakaz karny prowadzenia pojazdów określonej kategorii a administracyjny zakaz wydania prawa jazdy innej kategorii

Omawiana kwestia dotyczy istotnej zarówno praktycznie jak i teoretycznie relacji między prawem karnym a prawem administracyjnym. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami - dalej u.k.p. prawo jazdy nie może być wydane osobie, "w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu". Cytowany przepis administracyjny jest więc bezdyskusyjnie zgodny z wyrokiem sądu wydanym na podstawie przepisów prawa karnego (art. 42 k.k.). Nie można tego już powiedzieć o przepisie art. 12 ust. 2 u.k.p., gdyż zgodnie z tym przepisem organ administracji może, a wręcz powinien, mając na uwadze karny zakaz prowadzenia pojazdów danej kategorii (np. B), negatywnie rozstrzygnąć wniosek strony dotyczący uprawnień do kierowania pojazdami innej kategorii (np. A, C lub D). W tym stanie prawnym można więc widzieć swoiste zderzenie (kolizję) prawa karnego i administracyjnego. Czy w drodze administracyjnej można wyprowadzać konsekwencje wyroku karnego, które nie zostały w nim zawarte?

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access