Zachowanie 3-letniego terminu przewidzianego dla ustalenia opłaty adiacenckiej - OpenLEX

Krudysz Marcin, Zachowanie 3-letniego terminu przewidzianego dla ustalenia opłaty adiacenckiej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Zachowanie 3-letniego terminu przewidzianego dla ustalenia opłaty adiacenckiej

Zgodnie z art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Jej ustalenie może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Na gruncie wyżej wskazanego przepisu problematyczne jest, czy o zachowaniu 3-letniego terminu decyduje data wydania (podpisania) decyzji ostatecznej w tym przedmiocie, czy data jej doręczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX