Więcek Krystian, Wyrok rozwodowy jako podstawa wpisu w księdze wieczystej współwłasności ułamkowej w częściach równych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Wyrok rozwodowy jako podstawa wpisu w księdze wieczystej współwłasności ułamkowej w częściach równych

Prawomocność wyroku rozwodowego jest zdarzeniem prawnym wpływającym ex lege na stan własnościowy składników majątku, który był przedmiotem wspólności małżeńskiej. Jednakże na treść praw własności tychże składników majątku wskazuje najczęściej jedynie treść art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi o równych udziałach byłych małżonków w majątku wspólnym. Traktując ten zapis jako domniemanie prawne dotyczące wysokości udziałów małżonków można zadać pytanie, czy wyrok rozwodowy, jak i wynikające z niego wskazane wyżej domniemanie, jest wystarczającą podstawą, aby dokonać wpisu w księdze wieczystej, z którego to wpisu wynikać będzie, że współwłasność ułamkowa nieruchomości przypada byłym małżonkom w częściach równych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX