Dulewicz Katarzyna, Wynagrodzenie za czas dyżuru medycznego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Wynagrodzenie za czas dyżuru medycznego

W orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawiła się rozbieżność w kwestii tego, jak należy ustalić wynagrodzenie za czas dyżuru medycznego dopełniającego czas pracy lekarza do obowiązującej go przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Problem uwidacznia się w sytuacji, gdy lekarz, z uwagi na pełnione dyżury medyczne i obligatoryjne okresy odpoczynku po każdym dyżurze, nie realizuje podstawowego nominału czasu pracy. Z kolei czas dyżuru medycznego nie tylko uzupełnia, ale także przekracza przeciętny tygodniowy wymiar czasu pracy. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek prawidłowo ustalić wynagrodzenie lekarza, przy czym za czas dyżuru lekarzowi przysługuje dodatek, jak za pracę w godzinach nadliczbowych. Powstaje pytanie, czy za czas dopełnienia do przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy przysługuje wynagrodzenie w normalnej stawce wynikającej z umowy o pracę, czy także dodatek do wynagrodzenia. Zgodnie z pierwszym poglądem, za czas dyżuru medycznego lekarzowi przysługuje za każdą godzinę dyżuru wynagrodzenie obliczane jak za godziny nadliczbowe, niezależnie od tego, czy część czasu dyżuru uzupełnia podstawowy nominał czasu pracy. Drugie stanowisko nakazuje wypłacić pracownikowi za czas dopełnienia do przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy wynagrodzenie jedynie w podstawowej wysokości. W takiej sytuacji dodatek do wynagrodzenia naliczany jest tylko za czas dyżuru medycznego wykraczający poza normalne godziny pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX