Wymogi pisma informującego osobę żądającą udostępnienia informacji publicznej o tym, że adresat wniosku nie jest w posiadaniu... - OpenLEX

Makuch Jakub, Wymogi pisma informującego osobę żądającą udostępnienia informacji publicznej o tym, że adresat wniosku nie jest w posiadaniu wnioskowanej informacji publicznej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Wymogi pisma informującego osobę żądającą udostępnienia informacji publicznej o tym, że adresat wniosku nie jest w posiadaniu wnioskowanej informacji publicznej

Art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej ustanawia zasadę, iż obowiązane do udostępniania informacji publicznej są wymienione w ustawie podmioty, będące w posiadaniu takich informacji. W sytuacji natomiast, gdy adresat wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie posiada żądanych informacji, powinien zawiadomić wnioskodawcę o tym fakcie. Brak poinformowania żądającego udostępnienia informacji publicznej o nieposiadaniu tej informacji przez adresata, naraża ten podmiot na zarzut pozostawania w bezczynności (art. 149 p.p.s.a.).

W orzecznictwie sądów administracyjnych dostrzec można rozbieżność stanowisk w kwestii tego, czy kierowane do wnioskodawcy pismo, będące powiadomieniem o tym, że adresat żądania nie posiada informacji publicznej – musi zawierać uwiarygodnienie tej okoliczności.

Pierwszy z poglądów przyjmuje, iż powiadomienie o nieposiadaniu żądanej informacji powinno zawierać dane pozwalające na ocenę rzetelności takiego twierdzenia.

Drugie stanowisko zakłada, iż wystarczające jest samo poinformowanie wnioskodawcy o nieposiadaniu przez adresata wniosku żądanej informacji, bez konieczności uwiarygodniania tego twierdzenia. W tym zakresie wskazuje się, że sąd administracyjny nie jest uprawniony do oceny, czy udzielone wnioskodawcy odpowiedzi są prawidłowe i wyczerpujące. Ocenie sądu nie podlega bowiem kwestia jakości udzielonych informacji, a jedynie to, czy zostały one udzielone.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX