Makuch Jakub, Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla części działki

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla części działki

Decyzja o warunkach zabudowy przesądza jedynie o tym, iż na działce oznaczonej we wniosku o ustalenie tych warunków możliwe będzie zrealizowanie przedsięwzięcia o przedstawionych parametrach. W decyzji tej jednak nie określa się precyzyjnego położenia przyszłej inwestycji na działce. Wskazana ostatnio okoliczność skłania zatem do pytania o to, czy decyzję o warunkach zabudowy można wydać także dla części (fragmentu) działki, na której powstać ma zabudowa. Powyższe zagadnienie aktualizuje się zasadniczo w sytuacji, gdy część działki inwestora ma przeznaczenie wykluczające dopuszczalność zabudowy (np. rolne lub leśne), zaś pozostała część terenu ma charakter budowlany. Wykładnia miarodajnych dla oceny tej kwestii przepisów prowadzić może do odmiennych wniosków w zakresie sposobu rozstrzygnięcia zarysowanego problemu. Powyższe zaś stało się przyczyną rozbieżności orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Wg pierwszego z poglądów, możliwe jest ustalenie warunków zabudowy dla części działki ewidencyjnej, jeżeli teren ten można jednoznacznie wyodrębnić i przedstawić na załączniku graficznym do wydawanej decyzji. Drugi, przeciwny pogląd zakłada natomiast, iż ustalenie warunków zabudowy odnosi się do całego obszaru działki objętej wnioskiem, a nie jedynie tej jej części, która w wyniku realizacji inwestycji będzie faktycznie zabudowana, co wyklucza ustalenie warunków zabudowy dla części działki. Trzeci pogląd, zastrzega możliwość wydania warunków zabudowy na części działki zastrzega jedynie dla sytuacji wyjątkowych (nietypowych).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX