Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Wpływ kapitalizacji odsetek na wartość przedmiotu sporu i wartość przedmiotu zaskarżenia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autorzy:

Wpływ kapitalizacji odsetek na wartość przedmiotu sporu i wartość przedmiotu zaskarżenia

Jedną z kwestii procesowych budzących wątpliwości w praktyce są reguły zaliczania odsetek dochodzonych w pozwie lub objętych zakresem zaskarżenia do wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Na gruncie art. 20 k.p.c. odsetki dochodzone obok roszczenia głównego zaliczeniu takiemu nie podlegają. Jedno z ugruntowanych stanowisk judykatury wskazuje, że jeżeli strona dokonuje jedynie kwotowego wyrażenia wartości odsetek, lecz nie poddaje ich dalszemu oprocentowaniu (nie dochodzi od nich dalszych odsetek), to jest to tzw. kapitalizacja faktyczna, czyli jedynie matematyczne obliczenie wartości odsetek i wyrażenie ich konkretną sumą pieniężną. W takim przypadku nie podlegają one uwzględnieniu przy obliczaniu wartości przedmiotu sprawy, gdyż nadal są dochodzone obok roszczenia głównego. W odwrotności do tego poglądu stoi zapatrywanie, iż jeżeli strona dokonuje zsumowania zaległych odsetek i dochodzi od nich dalszych odsetek, to następuje ich kapitalizacja w sensie prawnym, która powoduje, że pierwotne odsetki stają się samoistnym roszczeniem o charakterze „głównym”, które powinno być uwzględniane przy ustalaniu wartości przedmiotu sprawy. Nie ma więc znaczenia, że tak obliczone odsetki dochodzone są nadal „obok” świadczenia głównego, bowiem wskutek prawnej kapitalizacji tracą swój akcesoryjny charakter, również na gruncie art. 20 k.p.c. Osobne poglądy dotyczą przypadku, w którym odsetki są dochodzone jako samodzielne roszczenie lub zakres zaskarżenia obejmuje jedynie kwestię odsetek. Według jednej z koncepcji odsetki powinny wówczas zostać wyrażone oznaczoną kwotą, która stanowi wartość przedmiotu sprawy, niezależnie od tego czy dochodzi do ich kapitalizacji w sensie prawnym, czy te jedynie do kapitalizacji faktycznej (tj. zsumowania wartości bez dalszego oprocentowania). Według drugiego stanowiska, jeżeli odsetki pierwotnie były dochodzone obok roszczenia głównego, lecz w środku odwoławczym lub w skardze kasacyjnej zaskarżone jest jedynie rozstrzygnięcie o odsetkach, to wartość przedmiotu zaskarżenia wyznacza nadal roszczenie główne, bowiem odsetki nie tracą swej akcesoryjności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX