Partyk Tomasz, Wpływ daty pełnomocnictwa procesowego na skuteczność umocowania pełnomocnika

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Wpływ daty pełnomocnictwa procesowego na skuteczność umocowania pełnomocnika

W orzecznictwie sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego ukształtowało się spójne stanowisko, zgodnie z którym, skoro do wymogów formalnych pełnomocnictwa procesowego ustawa nie zalicza daty jego sporządzenia, to ani brak tej daty ani jej ewentualne wadliwe oznaczenie, nie dyskwalifikują same w sobie udzielonego pełnomocnictwa i nie pozbawiają go mocy prawnej. Istotne jest bowiem tylko, czy pełnomocnictwo w rzeczywistości udzielone zostało dla sprawy, do akt której zostało dołączone, i jaki jest jego zakres. Z problematyki postępowania cywilnego kwestia ta ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy wskazana w dokumencie pełnomocnictwa data jest późniejsza niż data wniesienia środka odwoławczego, bowiem rodzi to zastrzeżenia co do prawidłowego umocowania pełnomocnika na etapie składania tego środka. Utrwalone stanowisko Sądu Najwyższego traktuje jednak, że w tego rodzaju przypadku nie zachodzą podstawy do odrzucenia środka odwoławczego, bowiem kwestia daty pełnomocnictwa (którego zakres przedmiotowy obejmujący określone postępowanie jest niewątpliwy) nie należy do sfery braków formalnych tego środka. Z uwagi na pojawiające się niejednokrotnie wątpliwości, w szczególności w postępowaniach międzyinstancyjnych, warto przypomnieć te ugruntowane poglądy judykatury.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX