Racut Maciej, Właściwość organu w sprawach lokalizacji obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz zajęcia pasa drogowego w obszarze skrzyżowań dróg różnych kategorii

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Właściwość organu w sprawach lokalizacji obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz zajęcia pasa drogowego w obszarze skrzyżowań dróg różnych kategorii

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych – dalej jako u.d.p., budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii. Natomiast art. 25 ust. 3 u.d.p., który odnosi się do skrzyżowań autostrady lub drogi ekspresowej z innymi drogami publicznymi, zastrzega iż właściwy w analogicznych sprawach jest zarządca autostrady lub drogi ekspresowej.

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność co do tego, czy art. 25 ust. 1 i 3 u.d.p. reguluje jedynie kwestie dotyczące budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony skrzyżowań dróg różnej kategorii, czy też przesądza jednocześnie o tym, kto jest zarządcą danej drogi w obrębie skrzyżowania właściwym do wydawania określonych rozstrzygnięć administracyjnych odnośnie do pasa drogowego.

Przyjęcie określonego stanowiska w omawianej kwestii determinuje to, czy w przedmiocie zezwolenia na lokalizację obiektów i urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami czy ruchu drogowego w pasie drogowym dróg publicznych (dotyczy to w szczególności różnego rodzaju sieci i przyłączy) w obrębie skrzyżowania dróg różnych kategorii, a także w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, będzie orzekał zarządca drogi, której pasa drogowego dotyczy sprawa (w szczególności w którym to pasie drogowym być lokalizowany obiekt, czy urządzenie), czy też zarządca drogi kategorii wyższej, nawet jeżeli obiekt nie będzie lokalizowany w pasie tej drogi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX