Wątpliwość czy decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości musi zawierać rozstrzygnięcie o zabezpieczeniu wierzytelności... - OpenLEX

Makuch Jakub, Wątpliwość czy decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości musi zawierać rozstrzygnięcie o zabezpieczeniu wierzytelności podmiotu publicznego z tytułu zwaloryzowanego odszkodowania zwracanego przez byłego właściciela nieruchomości.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Wątpliwość czy decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości musi zawierać rozstrzygnięcie o zabezpieczeniu wierzytelności podmiotu publicznego z tytułu zwaloryzowanego odszkodowania zwracanego przez byłego właściciela nieruchomości.

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przewidują w art. 140 ust. 1, że w razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedni jej właściciel lub jego spadkobierca - jest zobowiązany zwrócić Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego, ustalone w decyzji odszkodowanie (...). Odszkodowanie to podlega waloryzacji (art. 140 ust. 2 u.g.n.). Wg art. 141 ust. 2 u.g.n. wierzytelność, którą z powyższego tytułu dysponuje podmiot zwracający nieruchomość, podlega „stosownemu zabezpieczeniu”. Wykładnia tego przepisu budzi wątpliwości w orzecznictwie sądowoadministracyjnym. Nie jest bowiem jasne, czy orzeczenie o zabezpieczeniu wierzytelności z tytułu zwrotu przez byłego właściciela nieruchomości zwaloryzowanego odszkodowania otrzymanego za wywłaszczoną nieruchomość, jest obligatoryjnym elementem decyzji o zwrocie nieruchomości.

Wg jednego z poglądów, na organie administracji publicznej orzekającym w przedmiocie zwrotu nieruchomości ciąży bezwzględny obowiązek zabezpieczenia wierzytelności Skarbu Państwa (jednostki samorządu terytorialnego) z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania otrzymanego za wywłaszczoną nieruchomość przez osobę, którą pozbawiono własności. W orzecznictwie sądów administracyjnych występuje też odmienne zapatrywanie na powyższą kwestię, kwestionujące wymóg zamieszczenia w decyzji o zwrocie nieruchomości rozstrzygnięcia o zabezpieczeniu wskazanej wierzytelności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?