Makuch Jakub, Uzupełnienie braków formalnych podania wniesionego do organu administracji z uchybieniem terminu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Uzupełnienie braków formalnych podania wniesionego do organu administracji z uchybieniem terminu

Przepisy k.p.a. określają sposób postępowania organu administracji publicznej z podaniem, które nie spełnia wymagań formalnych. Art. 64 par. 2 k.p.a. przewiduje bowiem, że we wskazanej sytuacji należy wezwać wnoszącego podanie do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Na gruncie powołanej regulacji powstaje więc pytanie o to, co stanie się z podaniem, którego braki formalne zostały wprawdzie usunięte, jednak nastąpiło to z przekroczeniem terminu wyznaczonego przez organ administracji publicznej. Ocena tego zagadnienia nie jest jednoznaczna, a analiza orzecznictwa sądowoadminsitracyjnego prowadzi do wniosku, że w judykaturze wypracowane zostały dwa stanowiska odmiennie postrzegające tę kwestię. Wg pierwszego z nich, usunięcie braków formalnych podania po terminie skutkuje pozostawieniem takiego pisma bez rozpoznania. Drugi pogląd przyjmuje natomiast, że podanie, którego braki zostały usunięte po terminie ale jeszcze przed wysłaniem stronie zawiadomienia o tej czynności, winno wywrzeć jednak skutki prawne. W zakresie tego stanowiska zwraca się uwagę na konieczność respektowania zasady szybkości, prostoty i ekonomiki postępowania administracyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX