Chabel Cezary, Uwzględnienie w całości skargi do sądu administracyjnego, a zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego poniżej stawek minimalnych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Uwzględnienie w całości skargi do sądu administracyjnego, a zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego poniżej stawek minimalnych

W orzecznictwie sądów administracyjnych występuje rozbieżność dotycząca możliwości zasądzenia zwrotu kosztów zastępstwa procesowego poniżej stawek minimalnych (bądź nawet odstąpienia od przyznania jakichkolwiek kosztów) w sytuacji uwzględnienia skargi do sądu w całości. Część judykatury opowiada się za stanowiskiem, że na podstawie art. 206 p.p.s.a., że sąd może nawet w całości odstąpić od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania (a więc nie przyznać stronie żadnych kosztów), to tym bardziej uzasadniona jest teza, że może stronie przyznać koszty w kwocie niższej niż wspomniane stawki minimalne. Przeciwny pogląd stanowi, że obowiązujące przepisy nie pozwalają na zasądzenie, w razie uwzględnienia skargi w całości, zwrotu kosztów postępowania poniżej stawek minimalnych. Użyte w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości (odpowiednio dotyczących opłat za czynności adwokackie lub radców prawnych) pojęcia stawek minimalnych oznaczają, minimalne "wynagrodzenie" jakie przysługuje radcy prawnemu czy adwokatowi za prowadzenie danego rodzaju sprawy i które, jako składnik kosztów procesu, jest podstawą rozliczeń tych kosztów między stronami procesu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX