Andała-Sępkowska Justyna, Ustanawianie kar umownych przez zamawiającego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Ustanawianie kar umownych przez zamawiającego

Zamawiający jako gospodarz i moderator postępowania kreuje jego ramy i główne elementy. Jednym z jego atrybutów jest uprawnienie do redagowania najistotniejszych warunków przyszłej umowy, jaka będzie go łączyła z wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą w danym postępowaniu. Takie postanowienia zamawiający ujawnia na podstawie regulacji art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powstaje pytanie/kontrowersja, jak daleko zamawiający może czuć się swobodnie w odniesieniu do tworzenia zapisów umownych w szczególności takich, jak zastrzegane kary umowne, które będą nakładane na etapie realizacji zamówienia. Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517 ze zm.), czyli od 1 stycznia 2021 r. projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: 1) odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia; 2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem; 3) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający; 4) możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX