Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualna
Autor:

Uprawnienie rad gmin do nakładania na właścicieli psów, w drodze aktu prawa miejscowego, obowiązku rejestracji psów oraz udostępnienia tym samym swoich danych osobowych

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność stanowisk sądów administracyjnych w kwestii uprawnień rad gmin do nakładania, w drodze aktu prawa miejscowego, na właścicieli psów obowiązku ich znakowania i rejestracji. Rozbieżność ta przejawia się w interpretacji wielokrotnie nowelizowanych przepisów art. 3 ust. 2 pkt 13 oraz art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.c.p.g. – wskazujących obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, które gmina winna określić w uchwalonym regulaminie. Według niektórych orzeczeń uchwalenie przez radę gminy regulaminu zawierającego obowiązek rejestracji psów wiąże się nierozerwalnie z podaniem danych osobowych ich właścicieli. W związku z tym stanowi to przekroczenie ustawowej delegacji zawartej w art. 4 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g. oraz jest naruszeniem art. 51 ust. 1 Konstytucji, ponieważ obowiązku takiego nie ma wprost określonego w ustawie. W innych orzeczeniach przyjmuje się natomiast, że nałożenie na właścicieli psów obowiązku oznakowania i rejestrowania psów znajduje podstawę w art. 3 ust. 2 pkt 13 oraz 4 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g. w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy ochronie danych osobowych. Sądy stwierdzały bowiem, że w katalogu zadań realizowanych dla dobra publicznego mieszczą się zadania związane z bezpieczeństwem i czystością w miejscach publicznych. Sądy zaznaczały również, że nie należy zanadto zawężać wykładni przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dopuszczalne jest stosowanie środków profilaktycznych takich jak znakowanie psów w celu zapewnienia realizacji postanowień ustawowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?