Krudysz Marcin, Uprawnienie emerytowanego funkcjonariusza Policji do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Uprawnienie emerytowanego funkcjonariusza Policji do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

W dniu 1 stycznia 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 266, poz. 2246), na mocy którego uchylone zostały przepisy § 8 i § 9 ust. 2 tego rozporządzenia. Dopuszczały one stosowanie przepisów rozporządzenia także do emeryta i rencisty policyjnego oraz osób uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym policjancie oraz po zmarłym emerycie lub renciście. W związku z wskazaną wyżej nowelizacją, wśród sądów administracyjnych doszło do rozbieżności dotyczących tego, czy w przypadku funkcjonowania w obrocie prawnym decyzji ostatecznej, przyznającej emerytowanemu funkcjonariuszowi Policji uprawnienie do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, wydanej przed dniem 1 stycznia 2006 r., dopuszczalna jest odmowa wypłaty tego świadczenia. Część sądów przyjmuje, iż dopóki w obrocie prawnym pozostaje decyzja przyznającej emerytowanemu funkcjonariuszowi Policji uprawnienie do równoważnika pieniężnego, powinien on zostać wypłacony. Inny pogląd, wskazując brak obowiązującej podstawy prawnej, neguje uprawnienie do równoważnika pieniężnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX