Uprawnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do ingerencji w zasady podziału należności wypłacanych przez Zakładowy Fundusz... - OpenLEX

Krudysz Marcin, Uprawnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do ingerencji w zasady podziału należności wypłacanych przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Uprawnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do ingerencji w zasady podziału należności wypłacanych przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych, przychód (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym) uzyskany przez pracownika z tytułu stosunku pracy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Wyjątki od tej reguły przewiduje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). W obszarze dotyczącym świadczeń socjalnych realizowanych przez ZFŚS zastosowanie ma wyłączenie określone w § 2 pkt 19 rozporządzenia. Przewiduje on, że podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie stanowi przychód w postaci świadczenia finansowanego ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS. Jest oczywiste, że przepis ten zawiera normę prawa ubezpieczeń społecznych. Nie jest jednak jasne, w jakim stopniu koresponduje on z przepisami prawa pracy, a dokładniej z regulacją zawartą w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W szczególności zauważyć można rozbieżne poglądy sądów w kwestii tego, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma uprawnienia do ingerencji w zasady podziału należności wypłacanych przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX