Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na zasadach pomocy de minimis

Stosownie do treść przepisu art. 67a § 1 pkt 3 o.p., organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Natomiast w myśl art. 67b § 1 pkt 2 o.p., organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a o.p., które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Niniejszy problem dotyczy rozstrzygnięcia, czy organ podatkowy, otrzymawszy wniosek przedsiębiorcy o ulgę podatkową, powinien w pierwszej kolejności ustalić, czy dotyczy on ulgi uprawniającej organ podatkowy do załatwienia sprawy tego rodzaju, czy też poddać wniosek ocenie pod kątem kryteriów, o których mowa we art. 67a § 1 o.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?