Janczukowicz Krzysztof, Ulga na złe długi a postępowanie upadłościowe wobec dłużnika

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX 2019
Status: Aktualna
Autor:

Ulga na złe długi a postępowanie upadłościowe wobec dłużnika

Wyraźny zakaz stosowania ulgi na złe długi w przypadku, w którym w czasie realizowania tej ulgi przez wierzyciela dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, został wprowadzony do ustawy z dniem 1 stycznia 2013 r. (art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b u.p.t.u.). A ulga na złe długi obowiązuje od 2005 r. Zrodziło to dylemat, czy ten warunek dotyczący statusu dłużnika, uzasadniany zasadą neutralności (tu rozumianej jako postulat, by korekcie podatku należnego towarzyszyła lustrzana korekta podatku należnego), należało stosować także przed 2012 r. Sądy udzielały tu sprzecznych odpowiedzi (poglądy nr 1 i 2), ale przytaczana niżej uchwała NSA z dnia 26 października 2015 r., I FPS 3/15 przesądziła spór na rzecz niekorzystnego dla podatników poglądu nr 1.

Spór ten przeszedł jednak do historii, gdyż Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 15 października 2020 r., C-335/19 uznał, że omawiany warunek jest sprzeczny z prawem unijnym (pogląd nr 3). Oczywiście, oznaczało to, że warunek ten od tej pory nie może być stawiany.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX