Kryczka Sebastian , Udzielenie urlopu jako niezbędny warunek skorzystania z urlopu na żądanie

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Udzielenie urlopu jako niezbędny warunek skorzystania z urlopu na żądanie

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi na jego żądanie w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w roku kalendarzowym. Jest to tzw. urlop na żądanie, który nie jest jednak żadnym urlopem dodatkowym, a częścią standardowej puli urlopu wynikającej z kodeksu pracy lub przepisów odrębnych.

Żądanie pracownika w sprawie potrzeby skorzystania z omawianej formy urlopu należy zgłosić pracodawcy najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Zgodnie z dość powszechnie panującym przekonaniem - szczególnie wśród pracowników, samo zgłoszenie żądania jest wystarczającą czynnością aby pracownik mógł rozpocząć korzystanie z urlopu na żądanie. Z przepisu art. 1672 kp jednak wynika, że „pracodawca jest obowiązany udzielić” nie więcej niż 4 dni urlopu. Taki zwrot wskazuje, że czynnością leżącą po stronie pracodawcy, której ustawodawca nadał charakter obowiązku jest udzielenie urlopu. Zarówno pracodawca jak i pracownik mogą mieć wątpliwość – czy samo zgłoszenie żądania jest wystarczające aby rozpocząć korzystanie z urlopu – skoro z przepisów wynika, że pracodawca ma i tak obowiązek jego udzielania.

Przepisy nie regulują ponadto bezpośrednio kwestii czy obowiązek udzielenia urlopu na żądanie jest obowiązkiem bezwzględnym w każdej sytuacji jak również skutków wykorzystania urlopu bez jego formalnego udzielenia przez pracodawcę. Pomocne w rozstrzygnięciu powyższych wątpliwości może okazać się orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX