Krudysz Marcin, Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych

Rozbieżności w orzecznictwie sądowym budzi kwestia wykładni przepisów art. 42 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i określenia, który z tych przepisów ma zastosowanie w stosunku do nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświaty wymienionych w art. 42 ust. 3 tej ustawy, w kontekście tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

W art. 42 ust. 3 KN zostały ustalone obowiązkowe wymiary godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w placówkach oświatowych wymienionych w tym przepisie, między innymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych (art. 42 ust. 3 pkt 3 KN).

Przepis art. 42 ust. 7 pkt 3 KN wywołuje wątpliwość wykładniczą, czy ma zastosowanie do pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych mających status nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 42 ust. 3 KN, czy też ma zastosowanie tylko do pracowników zatrudnionych na wyżej wskazanych stanowiskach w charakterze specjalistów w takich jednostkach organizacyjnych i niemających statusu nauczyciela.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX