Kucharski Dominik, Tryb zaskarżania odmowy zawarcia przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy umowy o dofinansowanie na podstawie art. 15gga ustawy covidowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Tryb zaskarżania odmowy zawarcia przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy umowy o dofinansowanie na podstawie art. 15gga ustawy covidowej

Przepis art. 15gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na podstawie zawartej z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy umowy, po spełnieniu warunków wskazanych w tym przepisie.

Na tle stosowania tego przepisu w orzecznictwie, zarysowała się rozbieżność poglądów w kwestii trybu zaskarżania odmowy zawarcia przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy umowy o dofinansowanie z wnioskodawcą.

Wedle jednego z poglądów, zaskarżenie odmowy zawarcia przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy umowy o dofinansowanie, powinno nastąpić na drodze administracyjnej, poprzez wniesienie skargi do sądu administracyjnego.

Wedle poglądu przeciwnego w sytuacji, gdy dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, odmówi zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie, czynność ta nie podlega kognicji sądu administracyjnego, gdyż należy ona do sfery cywilnoprawnej i stąd należy szukać ochrony przed sądem powszechnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX