Partyk Tomasz, Treść wniosku i przebieg postępowania pojednawczego a przerwanie biegu przedawnienia roszczenia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Treść wniosku i przebieg postępowania pojednawczego a przerwanie biegu przedawnienia roszczenia

W orzecznictwie utrwalił się pogląd, zgodnie z którym złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej może skutkować przerwaniem biegu przedawnienia jedynie w odniesieniu do tych roszczeń, które zostały w tym wniosku wyraźnie wskazane. Zawezwanie do próby ugodowej nie przerywa natomiast biegu przedawnienia w odniesieniu do innych roszczeń, choćby wynikały one z tego samego stosunku prawnego. W judykaturze przyjmuje się również, że dla powstania skutku prawnego w postaci przerwania biegu przedawnienia wystarczające jest co do zasady samo złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej; bez znaczenia jest natomiast to, czy w następstwie złożenia wniosku faktycznie doszło do zawarcia ugody. Z drugiej strony podkreśla się jednak, że nie prowadzi do przerwania biegu przedawnienia złożenie wniosku dotkniętego mankamentami uniemożliwiającymi nadanie sprawie biegu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX