Tłumaczenie dokumentów składanych wraz z ofertą - OpenLEX

Andała-Sępkowska Justyna, Tłumaczenie dokumentów składanych wraz z ofertą

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Tłumaczenie dokumentów składanych wraz z ofertą

Zasadą wynikającą z regulacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - dalej p.z.p. jest, że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Przy czym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. Brak takiej zgody powoduje konieczność składania tłumaczeń dokumentów nie polsko języcznych. Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021r. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517 ze zm.) utrzymuje zasadę, że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może dopuścić w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu możliwość złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty, oświadczeń lub innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może sporządzać dokumenty oraz dokonywać niektórych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności prowadzić negocjacje w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX