Janczukowicz Krzysztof, Termin przedawnienia decyzji o odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Termin przedawnienia decyzji o odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy

Spadkobierca odpowiada za długi podatkowe, które pozostawił spadkodawca. Odpowiedzialność ta jest konkretyzowana w decyzji organu podatkowego wydawanej na podstawie art. 100 o.p. Na tym tle zaistniała rozbieżność, czy odpowiedzialność spadkobiercy powstaje (co do zasady) z mocy prawa, a więc decyzja ta ma charakter deklaratoryjny, czy może powstaje dopiero na mocy tej decyzji jako konstytutywnej. W pierwszym przypadku do przedawnienia odpowiedzialności podatkowej należałoby stosować art. 70 o.p., a więc przyjmować 5-letni termin liczony od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (spadkodawcy). W drugim przypadku należałoby stosować art. 68 o.p., a więc przyjmować 3-letni termin liczony od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy (po stronie spadkodawcy).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX