Kryczka Sebastian, Tajemnica wynagrodzeń za pracę w stosunkach pracy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Tajemnica wynagrodzeń za pracę w stosunkach pracy

Wynagrodzenie za pracę stanowi niezbędny i konieczny składnik relacji między pracodawcą a pracownikiem. Powinno być ono każdorazowo określone w umowie o pracę – nie można zawrzeć tego rodzaju umowy z pominięciem postanowień odnoszących się do kwestii wynagrodzenia. Wynagrodzenie za pracę – w kwestii jego prawidłowego naliczania i wypłacania podlega szczególnej ochronie wynikającej z kodeksu pracy. Zagadnieniem nieuregulowanym jest natomiast kwestia szeroko rozumianej poufności wynagrodzenia za pracę i ochrony jaka się z tym zagadnieniem wiąże. Wątpliwości dotyczą kwestii czy pracownik i pracodawca mogą w sposób dowolny dysponować informacją o wysokości wynagrodzenia – czy są to informacje bezwzględnie chronione w każdej sytuacji. Wątpliwości budzą ponadto stosowane przez część pracodawców tzw. klauzule poufności wynagrodzeń, które zobowiązują pracowników do zachowywania w tajemnicy wysokości wynagrodzeń za pracę. Niestety obowiązujące przepisy nie zawierają odpowiedzi na powyższe wątpliwości. Należy jednak pamiętać, że wynagrodzenie za pracę – w tym jego wysokość ponad wszelką wątpliwość stanowi dobro osobiste podlegające ochronie. Stanowi to punkt wyjścia dla wszelkich rozważań dotyczących dysponowania informacjami na jego temat. Wskazania dotyczące zakresu ochrony wynagrodzenia w zakresie poufności informacji o jego wysokości zawarte są w orzeczeniach Sądu Najwyższego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX