Partyk Tomasz, Sytuacja prawna właściciela, który w postępowaniu scaleniowym nie otrzymał żadnego gruntu w zamian za grunty posiadane przed scaleniem

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Sytuacja prawna właściciela, który w postępowaniu scaleniowym nie otrzymał żadnego gruntu w zamian za grunty posiadane przed scaleniem

W orzecznictwie dostrzec można dwa sprzeczne poglądy odnośnie tego, jaki grunt przypada właścicielowi nieruchomości objętej postępowaniem scaleniowym (gruntu przedscaleniowego), jeżeli nie brał on udziału w postępowaniu scaleniowym. Według pierwszego poglądu staje się on właścicielem (współwłaścicielem) nieruchomości powstałej w wyniku scalenia (gruntu poscaleniowego), która stanowi ekwiwalent za grunt objęty scaleniem. Nie przysługuje mu natomiast prawo do nieruchomości, w której skład wszedł grunt należący do niego przed scaleniem. Drugie stanowisko judykatury wskazuje natomiast, iż osoba, która - wyniku scalenia - nie otrzymała gruntu zamiennego za grunt, którego była właścicielem (bo np. nie była uczestnikiem postępowania scaleniowego), staje się współwłaścicielem nieruchomości poscaleniowej (poscaleniowych), do której (których) został włączony jej grunt.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX