Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Sugestie i naciski na testatora a ważność testamentu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autorzy:

Sugestie i naciski na testatora a ważność testamentu

Doniosłe znaczenie praktyczne dla rozstrzygnięć w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku ma kwestia ważności testamentu, a częstym zarzutem w tej materii jest poddanie się testatora sugestiom i naciskom osób zainteresowanych określonym rozrządzeniem. W judykaturze wyrażone zostało stanowisko, iż zasadniczo sam fakt zaistnienia tego rodzaju sugestii lub nacisków nie może przemawiać przeciwko ważności testamentu, bowiem rzadko człowiek posiada całkowicie nieskrępowaną swobodę decyzyjną, z reguły zaś bierze pod uwagę oczekiwania lub „podpowiedzi” innych ludzi. Jednakże orzecznictwo zaprezentowało także stanowisko odmienne, nakazujące przyjmować stan niemożności swobodnego podjęcia decyzji i wyrażenia woli przez spadkodawcę, który w czasie testowania pozostawał uzależniony od opieki pomocy osób wywierających na niego nacisk co do określonej treści „ostatniej woli”. Wyrażony został również pogląd, iż jeżeli przyczyna sporządzenia testamentu są jedynie „natrętne nalegania” innej osoby, to w istocie brak po stronie spadkodawcy woli testowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX