Zawadzka-Filipczyk Paulina, Stosowanie kryterium socjalnego w przypadku organizowania imprez integracyjnych (ogólnodostępnych) finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Stosowanie kryterium socjalnego w przypadku organizowania imprez integracyjnych (ogólnodostępnych) finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) powinno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS. Konkretne zasady i warunki korzystania ze świadczeń socjalnych powinny wynikać z obowiązującego u danego pracodawcy regulaminu ZFŚS Oceniając uprawnienie danej osoby do świadczeń z ZFŚS w określonej wysokości, co do zasady niezbędnym jest więc uwzględnienie tzw. kryterium socjalnego. Przyjmuje się, że pracownicy nie powinni otrzymywać świadczeń w równej (takiej samej) wysokości – gdyż w ten sposób nie zachodzi obligatoryjna przesłanka odwołania się do sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej indywidualnej osoby, która jest uprawniona do korzystania z ZFŚS.

W praktyce pracodawcy często stoją przed dylematem, czy dopuszczalne jest finansowanie z ZFŚS celów mieszczących się w zakresie definicji „działalności socjalnej” lecz nie będących „ulgowymi usługami i świadczeniami” i jednocześnie ustalanie zasad korzystania z tych świadczeń w oparciu o powszechną dostępność na równych zasadach dla wszystkich uprawnionych (na przykład imprez integracyjnych). Ma to z kolei ważkie znaczenie z punktu widzenia ustalenia obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zakwestionowanie przez ZUS lub organy skarbowe charakteru socjalnego danego wydatku sfinansowanego z ZFŚS prowadzi w konsekwencji do ustalenia, że taki wydatek stanowi przychód pracownika, który to przychód podlega opodatkowaniu, jak również stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX