Janczukowicz Krzysztof, Sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości oraz w użytkowaniu wieczystym jako dostawa towarów

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości oraz w użytkowaniu wieczystym jako dostawa towarów

Towarem w rozumieniu u.p.t.u. są tylko rzeczy oraz energia (art. 2 pkt 6). W konsekwencji, transakcje mające inny przedmiot, a w szczególności dotyczące jakiejś wartości niematerialnej, np. znaku towarowego, muszą być uznawane za świadczenie usług (art. 8 ust. 1), a nie za dostawę towarów (art. 7 ust. 1), nawet jeśli następuje przeniesienie własności tej wartości niematerialnej.

W tym stanie prawnym powstała wątpliwość, jak traktować zbycie udziału w rzeczy. Czy sprzedaż udziału w rzeczy jest bardziej sprzedażą rzeczy, a więc dostawą towaru, czy bardziej sprzedażą wartości niematerialnej, a więc świadczeniem usług? Pytanie to dotyczy nie tylko udziałów we własności, ale także udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntów, które na gruncie VAT traktowane tak jak prawo własności (art. 7 ust. 1 pkt 6).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX