Sprostowania w trybie art. 113 k.p.a. oczywistej sprzeczności pomiędzy rozstrzygnięciem a uzasadnieniem decyzji - OpenLEX

Kucharski Dominik, Sprostowania w trybie art. 113 k.p.a. oczywistej sprzeczności pomiędzy rozstrzygnięciem a uzasadnieniem decyzji

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Sprostowania w trybie art. 113 k.p.a. oczywistej sprzeczności pomiędzy rozstrzygnięciem a uzasadnieniem decyzji

Przepis art. 113 § 1 k.p.a. dopuszcza możliwość poprawienia przez organ, w drodze sprostowania, z urzędu lub na wniosek strony, błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydanych przez siebie decyzjach. W orzecznictwie brak jest jednak jednolitości co do kwestii, czy w drodze sprostowania w trybie w/w przepisu możliwe jest również usuwanie oczywistych niezgodności pomiędzy treścią rozstrzygnięcia (sentencją decyzji) a jej uzasadnieniem.

Zgodnie z jednym z prezentowanych poglądów, w trybie art. 113 k.p.a. dopuszczalne jest sprostowanie również oczywistych niezgodności pomiędzy sentencją a uzasadnieniem decyzji. Wedle drugiego z prezentowanych w judykaturze stanowisk, niezgodność pomiędzy sentencją a uzasadnieniem decyzji, nawet jeżeli oczywista, ma zawsze charakter istotny i nie może być usunięta w drodze sprostowania w trybie art. 113 k.p.a.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX