Sobota jako dzień ustawowo wolny od pracy - OpenLEX

Lewandowski Tomasz, Sobota jako dzień ustawowo wolny od pracy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Nieaktualna
Autor:

Sobota jako dzień ustawowo wolny od pracy

Z dniem 1 maja 2001 r. na podstawie art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy nadano nowe brzmienie art. 129 k.p. W myśl jego § 1 czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Wprowadzony został w ten sposób pięciodniowy tydzień pracy w Polsce.

W orzecznictwie sądów administracyjnych można odnotować rozbieżność stanowisk co do tego, czy sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a.?

A zatem jest to problem dotyczący rozbieżności co do tego, jakie znaczenie prawne w ogólnym postępowaniu administracyjnym należy nadać temu, iż koniec terminu obliczonego z uwzględnieniem art. 57 § 1-3 k.p.a. przypada w sobotę. Czy wówczas trzeba uznać zgodnie z regułą zawartą w art. 57 § 4 k.p.a., iż za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni czy też koniec terminu przypada jednak w sobotę, gdyż nie jest ona dniem ustawowo wolnym od pracy?

Wskazane zagadnienie procesowe nie jest jednolicie rozstrzygane w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX