Partyk Aleksandra, Skutki zainicjowania postępowania sądowego przez opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, bez uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Skutki zainicjowania postępowania sądowego przez opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, bez uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego

W orzecznictwie dostrzec można dwa sprzeczne poglądy odnośnie skutków procesowych zainicjowania postępowania sądowego przez opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, jeżeli nie uzyskał on stosownego zezwolenia sądu opiekuńczego na podjęcie takiej aktywności. Według pierwszej koncepcji, zachodzi wówczas stan „niedziałania przedstawiciela ustawowego”, który – w razie jego nieusunięcia – prowadzić musi do formalnego odrzucenia pozwu (wniosku). Drugie zapatrywanie opiera się na stanowisku, że w przypadku takim nie istnieje legitymacja procesowa czynna, co prowadzić musi do merytorycznego oddalenia powództwa (wniosku).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX