Sondej Marek Zbigniew, Skutki śmierci wnioskodawcy albo uczestnika postępowania wieczystoksięgowego po złożeniu wniosku o wpis w kontekście zawieszenia postępowania z urzędu do czasu wstąpienia do postępowania następców prawnych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Skutki śmierci wnioskodawcy albo uczestnika postępowania wieczystoksięgowego po złożeniu wniosku o wpis w kontekście zawieszenia postępowania z urzędu do czasu wstąpienia do postępowania następców prawnych

Zgodnie z utrwalonym poglądem przepis art. 6261 § 2 k.p.c. określa wyczerpująco krąg uczestników postępowania wieczystoksięgowego z mocy prawa, będąc jednocześnie przepisem szczególnym w stosunku do art. 510 § 1 k.p.c., wyłączając tym samym jego stosowanie w postępowaniu wieczystoksięgowym. Rozbieżnie oceniane jest natomiast zagadnienie, czy i jakie znaczenie dla kręgu podmiotowego postępowania wieczystoksięgowego ma okoliczność, że po złożeniu wniosku o wpis do księgi wieczystej zaszło zdarzenie zdatne do spowodowania następstwa prawnego w zakresie prawa, które ma zostać wykreślone z księgi wieczystej lub które ma zostać obciążone przez wpis do księgi wieczystej albo które ma być ujawnione w księdze wieczystej, w szczególności śmierci osoby (uczestnika postępowania), której prawo to przysługuje. Chodzi o odpowiedź na pytanie czy następca prawny podmiotu, którego prawo ma zostać wykreślone, obciążone lub ujawnione w księdze wieczystej, staje się - w drodze następstwa procesowego - uczestnikiem postępowania, które wobec tego powinno zostać zawieszone (art. 174 § 1 pkt 1 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.) i podjęte z udziałem następcy (art. 180 § 1 pkt 1 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.). Pytanie dotyczy przy tym etapu postępowania wieczystoksięgowego po dokonaniu wpisu, względnie po oddaleniu wniosku o wpis, ponieważ art. 6261 § 3 k.p.c. przesądza, iż nie stanowi przeszkody do wpisu okoliczność, iż po złożeniu wniosku wnioskodawca bądź inny uczestnik postępowania zmarł lub został pozbawiony albo ograniczony w możliwości rozporządzenia prawem albo w zdolności do czynności prawnych. W orzecznictwie można wskazać na dwa poglądy w tej kwestii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX