Partyk Aleksandra, Skutki procesowe zgłoszenia wniosku o uzasadnienie wyroku przed jego ogłoszeniem

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Skutki procesowe zgłoszenia wniosku o uzasadnienie wyroku przed jego ogłoszeniem

W praktyce orzeczniczej sądów karnych ukształtował się pogląd, wedle którego nie jest prawnie skuteczny wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, jeżeli wniosek złożono jeszcze przed ogłoszeniem tego wyroku. Dostrzec można jednak również stanowisko, zgodnie z którym wzgląd na konstytucyjne prawo do sądu i do dwuinstancyjności postępowania wymaga, aby nadawać bieg wnioskom o uzasadnienie zgłoszonym także przed ogłoszeniem wyroku, którego dotyczą. Niezależnie od powyższego, judykatura dopuszcza możliwość „konwalidowania” przedwczesnego wniosku o uzasadnienie w ten sposób, że zostanie on ponowiony lub podtrzymany już po ogłoszeniu wyroku. Zarazem wskazuje się, że w razie złożenia przez stronę przedwczesnego wniosku o uzasadnienie, powinna ona zostać pouczona o tym fakcie i poinformowana o potrzebie ponowienia lub podtrzymania wniosku już po wyrokowaniu. Ponadto wyraża się zapatrywanie, że nie ma charakteru przedwczesnego wniosek, który został złożony przed doręczeniem oskarżonemu odpisu wyroku (gdy następuje to z urzędu), lecz już po publikacji tego orzeczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX